Vyhraj produkty od Think Creative

Pravidla soutěže „Vánoční soutěž s Think Creative“

1. Soutěž organizuje společnost Think Creative, s.r.o. se sídlem Na Pískách 417, 254 01 Jílové u Prahy,
IČO: 04008847. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Think
Creative.

2. Soutěž potrvá od 25.11. 2019 do 10. 12. 2019. Soutěží se o 3 ceny od Think Creative

  1. Cena - Vánoční tvořivý balíček (kód produktu 5286)
  2. Cena - Vánoční motivy pěnová razítka (10ks) (kód produktu 1472)
  3. Cena - Vánoční ozdoba Vitráž (6ks) (kód produktu 1649)

Výherce zveřejníme 10. 12. 2019 na Facebook stránce Think Creative
https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil
a být fanouškem FB stránky Think Creative.

4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře s odpovědí pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí
soutěžící udělat, je odpovědět na následující úkol: „Vyjmenujte alespoň 3 věci, které můžete najít ve
Vánočním tvořivém balíčku Think Creative“. Zveřejněním komentáře s odpovědí pod příspěvkem se
uživatel stává soutěžícím.

5. Výherců budou celkem tři a budou vylosováni ze všech správných odpovědí pod soutěžním
příspěvkem.

6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván
k zaslání svých kontaktních údajů.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka
soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k
takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání
účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž
je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno
doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či
nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z
důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických
komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné
plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních
údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich
zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje firmě Think Creative,s.r.o. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na
poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán
dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po
dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce
po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí
informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může
požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný
stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat
osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené
souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Think
Creative,s.r.o. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny
doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na
facebookových stránkách https://www.facebook.com/thinkcreative.cz/ .

13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje společnost Think Creative z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu
www.facebook.com.

 

V Praze dne 25.9. 2019
Think Creative, s.r.o.